عکسهای دسته جمعی

عکسهای دسته جمعی را خیلی دوست دارم .هماتها که آخر جشن تولدها و و مراسم خاص همه یکجا جمع می شوند دست گردن هم می اندازند شیطان تر ها روی کله بغل دستیشان شاخ می گذارند .چاقتر ها پشت سر لاغرتر ها پنهان میشوند قد بلندها با آنکه نمی خواهند عقب صف می ایستند و آنها که ایستاده در کادر قرار ندارند می نشینند.آدمهای عکسهای گروهی به هم مهربانترند انگار بین زن و مردشان هم کمتر فاصله هست .من عاشق این عکسهای دسته جمعی هستم مخصوصن وقتی چند سال می گذرد و به یک عکس دسته جمعی نگاه می کنم توی چهره هر کدام از آدمهایش یک داستان شنیدنی می بینم .

20130419_184517

20130419_185931

جمعه، ۳۰ فروردین ۱۳۹۲

نقطه چین

نقطه چینها همیشه حرفهای نگفته اند .اعترافهای نکرده درست مثل سکوت .

پشت همین سه تا نقطه بی قابلیت می تواند یک عالمه حرف خوب باشد .یک عالمه انرژی مثبت .می تواند لبی را آنقدر بخنداند تا چشمی را از شدت شادی تر کند .انگار که انتظار داشته باشی بجای نقطه چین نوشته شده باشد مراقب خودت باش یا دوستت دارم یا یک چیز قشنگتری .

می تواند هم یک عالمه ناسزا باشد حرفهای نگو رنجشهای زیاده از حد یا غرغر های بیشمار .

این نقطه چین های مرموز دوست داشتنی …