عکسهای دسته جمعی

عکسهای دسته جمعی را خیلی دوست دارم .هماتها که آخر جشن تولدها و و مراسم خاص همه یکجا جمع می شوند دست گردن هم می اندازند شیطان تر ها روی کله بغل دستیشان شاخ می گذارند .چاقتر ها پشت سر لاغرتر ها پنهان میشوند قد بلندها با آنکه نمی خواهند عقب صف می ایستند و آنها که ایستاده در کادر قرار ندارند می نشینند.آدمهای عکسهای گروهی به هم مهربانترند انگار بین زن و مردشان هم کمتر فاصله هست .من عاشق این عکسهای دسته جمعی هستم مخصوصن وقتی چند سال می گذرد و به یک عکس دسته جمعی نگاه می کنم توی چهره هر کدام از آدمهایش یک داستان شنیدنی می بینم .

20130419_184517

20130419_185931

جمعه، ۳۰ فروردین ۱۳۹۲