خدایم

خدایم

من که از کوی تو بیرون نرود پای خیالم

چه برانی

 چه بخوانی

 چه به اوجم برسانی

 چه به خاکم بکشانی

 من نه آنم که برنجم

نه تو آنی که برانی