آدمیزاد است دیگر

آدمیزاد است دیگر
یک روز حالش خوب است و وعده میدهد ،روز دیگر هورمونهایش به هم میریزند و مثل سگ پاچه میگیرد.
بعد فکر میکند که باید بیاید و راه زندگیش را عوض کند ،یا مثلا فلسفه بخواند ،یا شاید هم منطق و حساب کتاب زندگیش را جفت و جور کند .
بعد که حالش خوب شد همان آش و کاسه ی همیشگی .
ساده ،کم حرف ،صلح طلب ،لبخند به لب

نوشتن نظر