مرگ

گاهی فکر میکنم

همونقدر که مرگ یک انسان غم انگیز و دردناکه 

میتونه ما رو مجبور کنه

قدر ثانیه ثانیه لحظاتمون رو بدونیم