یادم باشه …

– چقدر باید یادم باشه .
– چقدر چیزهای زیادی باید یادم باشه .
– باید یادم باشه درد دل نکنم .
– باید یادم باشه سرم رو محکم ببندم تا سرم نشکنه از خوردن درد دل ها تو سرم .
– باید یادم باشه خنده کنم به همه .
– باید یادم باشه ناراحت نشم از نامردمی آدهای دور برم .
– باید یادم باشه پیش کسی اشک نریزم .
– باید یادم باشه صیغه ی محرمیتم رو با آغوش همه باطل کنم .
– باید یادم باشه خون دل خوردن بهتراز سبک شدن و حرف زدن با کسیه که موقع بحران دهن باز میکنه .
– باید یادم باشه دل ندم به هیچ دلی .
– باید یادم باشه همه ی آدمها تا وقتی باهات هستند که نیازی بهشون نداری .

یادم باشه تیتر کنم تمام این یادم باشه ها رو