من خدا را دارم

بادبادک

با آن که میداند

زندگی اش به نخی بند است
باز هم در آسمان میرقصدو میخندد….

 

بخند و نگران نباش

بدان که نخ زندگی،دردست خداست!!!!

زندگی باید کرد،

گاه بایک گل سرخ،

گاه بایک دل تنگ،

گاه باید رویید در پس یک باران،

گاه باید خندید بر غم بی پایان،

زندگی باور میخواهد،

آن هم از جنس امید،

هرکجا خسته شدی یا که پر غصه شدی!!!

هر کجا غم داشتی!!!

تو بگو از ته دل،

“”””من خدا را دارم”””